تابلو اعلانات

آرشیو اقتصادی

مدیریت روابط تجاری

مدیریت روابط تجاری یا (BRM) یک رویکرد رسمی برای فهمیدن ، تعریف و اثبات طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با تامین ، مصرف و ارائه خدمات از طریق شبکه با تاکید بر اولویت بندی هایی است که بر اساس آن شبکه های هماهنگ همچون اعضای درهم تنیده ای به هم مرتبط اند.   مدیریت روابط تجاری یا (BRM) یک رویکرد رسمی برای فهمیدن ، تعریف و اثبات طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با تامین ، مصرف و ارائه خدمات از طریق شبکه با تاکید بر اولویت بندی هایی است که بر اساس آن شبکه های هماهنگ همچون اعضای درهم تنیده ای به هم مرتبط اند. مدیریت روابط تجاری یا (BRM) تعریفی مجزا اما مرتبط با تعاریفی دیگر همچون مدیریت روابط کارآفرینی و مدیریت روابط مشتری دارد. BRM همچنین اهداف متون محدود برای توصیف روابط تجاری با IT را گسترش می دهد. BRM به دنبال ارائه یک مدل کلی و کامل از روابط تجاری و ارزش روابط تجاری بر اساس زمان ، و ایجاد جنبه های گوناگون از این روابط به صورت واضح و قابل اندازه گیری است.یک مدل کامل از BRM می تواند دو مورد زیر را قویا تایید کند: ۱ تحقیقات بازرگانی [ . . . ]

  • 1,779 views
  • ۰
  • ۹ مرداد, ۱۳۹۵
ادامه مطلب
آشنایی با معانی و مفاهیم تعاون

درک واقعی مفهوم هر پدیده ای بدون توجه به پویایی آن معمولاً ناقص و گمراه کننده است. بیشتر پدیده ها و مفاهیم از آن هنگام که به وجود می آیند در حال تحول اند و واژه ها و کلماتی که برای نامیدن آن ها، به کار می روند نیز معانی متفاوتی به خود می گیرند. تعاون نیز چنین است، اما خطاست اگر تصور شود تعاون به عنوان یک پدیده در طول زمان تحولی خطی داشته است. تعاون در یک زمان و در مکان های مختلف و در سطوح متفاوت حیات اجتماعی اشکال گوناگون به خود می گیرد. این مسأله پویایی عظیم تعاون را در انطباق با شرایط جوامع مختلف(از نظر زمان، مکان و کیفیت) نمایان می سازد که حتی نباید تعاون را به عنوان پدیده ای حاصل از ضروریات روند تحول در یک مقطع زمانی خاص از حیات اجتماعی دانست. تعاون از نخستین لحظه های حیات هر پدیده اجتماعی همراه آن است و خود عاملی است که بقای استمرار، تحول و تکامل پدیده ها را امکان پذیر می سازد. به عبارت دیگر تعاون اساس کلیه جنبه های زندگانی است و روح آن در کالبد هستی سرشته شده است. با این دید از تعاون به عمیق [ . . . ]

  • 2,110 views
  • ۰
  • ۹ مرداد, ۱۳۹۵
ادامه مطلب
آموزش ثبت شرکت سهامی خاص

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص : الف ) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند. ب) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید. توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود . ج ـ) پس [ . . . ]

  • 1,010 views
  • ۰
  • ۳ مرداد, ۱۳۹۵
ادامه مطلب